Clubspelregels

Clubspelregels geldend voor alle leden
Naast statuten en huishoudelijke regels kent Unitas’30 ook enkele spelregels die gelden voor alle leden. Unitas’30 verwacht dat haar leden zich bij Unitas’30, maar ook zeker bij andere verenigingen, op een fatsoenlijke wijze gedragen. Uitgangspunt bij deze spelregels is dat voetbal een teamsport is. Leden dienen zich bewust te zijn van hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun medespelers.
Unitas’30 wilt dat ieder lid zich veilig voelt bij Unitas’30. Onderstaande spelregels zijn in dit kader dan ook van groot belang en zullen strikt gehandhaafd worden.
 • Alle handelingen die andere personen en/of Unitas’30 kunnen schaden, worden niet geaccepteerd. Denk aan grof taalgebruik, geweld, vernieling, diefstal, roken in sportkleding of in sportruimten, drugsgebruik, vandalisme, overmatig en onrechtmatig drankgebruik en seksuele intimidatie. Alle vormen van grensoverschrijdend gedrag worden NIET getolereerd binnen Unitas’30.
 • Neem naar elke training en wedstrijd altijd een goed humeur mee.
 • Neem geen waardevolle spullen mee naar de trainingen en wedstrijden. Als je deze toch meeneemt, geef deze spullen dan af bij de trainer of leider (hierna: teamkader).
 • Draag geen sieraden tijdens trainingen en wedstrijden.
 • Zorg ervoor dat je de kleedkamer altijd netjes achterlaat. Neem alle spullen mee, gooi afval in de prullenbak en maak de vloer droog met de trekker.
 • Het teamkader maakt afspraken kenbaar over het tijdstip van aanwezig zijn. Dit kan hij via de website doen of persoonlijk.
 • Zorg ervoor dat je altijd op tijd aanwezig bent.
 • Zorg ervoor dat je altijd tijdig afmeldt, voor iedere (voetbal-) activiteit. Doe dit alleen bij de trainer. Ook al krijg je de voicemail, spreek deze dan in.
 • De voertaal tijdens de trainingen en wedstrijden is Nederlands.
 • De wedstrijden worden gespeeld met opgetrokken kousen en het shirt in de broek. Spelers zijn tevens verplicht om tijdens de wedstrijden de juiste clubkleding te dragen.
 • Meld van belang zijnde (medische) omstandigheden en blessures aan het teamkader.
 • Douchen (en het dragen van badslippers) na trainingen en wedstrijden is gewenst, doch niet verplicht. Unitas’30 kan en wil leden die om welke reden dan ook niet wensen te douchen, geen verplichting opleggen om dit wel te doen. Kunstgras: Het RIVM adviseert om na het sporten op kunstgrasvelden te douchen. Unitas’30 volgt de aanbeveling van het RIVM. 
 • We willen dat je iedere week komt trainen. Met een goede planning is dat mogelijk.
 • Luister goed naar de uitleg van het teamkader. Niet goed luisteren of er doorheen praten verstoort de training wat niet ten goede komt aan de trainingsopbouw van jou en je medespelers.
 • Trainingen en wedstrijden gaan praktisch altijd door, tenzij er een algemene afgelasting van de velden door de KNVB is. Kijk bij twijfel altijd goed naar de website, ook op de dag van de wedstrijd of kort voor de training, van Unitas’30.
 • Draag in de wintermaanden warme kleding en train niet in korte broek of in een shirt met korte mouwen.
 • Wees zuinig op alle spullen die je in bruikleen hebt.
 • In een eventueel in bruikleen ontvangen trainings- of presentatiepak van een sponsor mag niet getraind worden. Deze is uitsluitend bedoeld voor de wedstrijddag. Het pak mag ook niet gedragen worden in de vrije tijd.
 • Toon altijd respect en sportief gedrag tegenover je medespelers, leider, het teamkader, tegenstander, scheidsrechter, tegenpartij en supporters. Hoe? Door bijvoorbeeld je tegenstander een hand te geven voor en na de wedstrijd, help je tegenstander overeind als deze is gevallen, trap de bal even uit als een tegenstander geblesseerd is, bedank de scheids- en grensrechters na de wedstrijd, enz. Unitas’30 hecht erg veel waarde aan Fair Play en alle gelden waarden en normen.
 • Accepteer altijd de beslissingen van de scheidsrechter, grensrechter en het teamkader.
 • Gedurende het seizoen houdt het teamkader regelmatige evaluaties over de loop van het seizoen. Tijdens deze evaluaties is het, bij bijzondere omstandigheden, mogelijk dat een speler in aanmerking komt voor een ander team. Dit zal uiteraard alleen gebeuren in overleg met de betrokkenen: speler, ouders en het teamkader.
 • Het is mogelijk dat het teamkader corveebeurten gebruikt. Spelers worden dan om beurten verzocht om hieraan mee te werken.

Kun je je niet aan één of meer van bovenstaande regels houden, kan dit leiden tot disciplinaire maatregelen of zelfs tot een royement. Laat dit als goed Unitas’30-lid niet nodig zijn.

Clubspelregels gelden voor het teamkader

Unitas’30 hecht veel waarden aan normen en waarden en fatsoenlijke omgangsvormen. In dat kader vindt Unitas’30 het belangrijk dat het teamkader een verlengde is van de organisatie van Unitas’30 en in de geest van de vereniging handelt.

• Het teamkader draagt ervoor zorg dat iedere speler optimaal plezier beleeft in het voetbalspel.
• Spelers opleiden met een lerend karakter vanuit de basisoefeningen van het voetbalspel.
• De trainer is ervoor verantwoordelijk dat geleend materiaal in volledigheid wordt geretourneerd. Denk bijv. aan het teruggeven van het trainingsmateriaal na iedere training.
• Het teamkader is verantwoordelijk voor het goed achterlaten van de kleedkamer na iedere activiteit.
• Coachen: gekoppeld aan lerende doelen per team, per linie en per speler.
• Spelers opleiden waarbij techniek wordt nagestreefd.
• Talentvolle spelers onder een zo groot mogelijke weerstand laten spelen.
• Spelers, indien nodig, de kans bieden om door te stromen naar een hogere leeftijdsgroep.
• Spelers uit een ander team de kans geven om op een hoger niveau uit te laten komen.
• Het teamkader vervult een voorbeeldfunctie. Algemeen gehanteerde gedragsregels gelden voor het teamkader.
• Ieder kaderlid dat samenwerkt met minderjarigen en/of vertrouwelijke informatie, dient een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) te kunnen overleggen.
• Het teamkader dient wangedrag van spelers te melden bij de groepscoördinator van hun leeftijdsgroep.
• Bij dames- en meisjesteams is alleen een vrouwelijk teamkaderlid toegestaan in de kleedkamer. Mannelijke teamkaderleden zijn alleen welkom in de kleedkamer, wanneer het vrouwelijke teamkaderlid daarvoor toestemming heeft gegeven. Dit is alleen wanneer de meisjes volledig zijn aangekleed.
• Bij alle activiteiten van een dames- en meisjesteam is een vrouwelijk teamkaderlid aanwezig tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten. Is er geen vrouwelijk teamkaderlid beschikbaar, dan wordt één van de moeders gevraagd om in de kleedkamer aanwezig te zijn en te blijven tot alle meisjes de kleedkamer hebben verlaten.
• Meisjes douchen met ondergoed of zwemkleding.
• Als een meisje bijvoorbeeld een shirtje moet wisselen, dan wordt het mannelijke teamkaderlid vriendelijk verzocht de kleedkamer te verlaten.
• Alle telefoons moeten uitgeschakeld worden ingeleverd bij het vrouwelijke teamkaderlid, waardoor bijvoorbeeld het maken van eventuele ongewenste foto’s wordt voorkomen.
 

Clubspelregels voor ouders/verzorgers/toeschouwers

Unitas’30 stelt de support en aanwezigheid van toeschouwers zeer op prijs. Let echter wel op enkele normen en waarden die Unitas’30 stelt.
Van ouders en verzorgers wordt verwacht dat zij in het belang van hun kind een bijdrage leveren aan de organisatie van de voetbalactiviteiten.

• Steun het team dat u aan komt moedigen op een positieve wijze. Richt uw aanmoedigingen op de spelers van het team dat u aan komt moedigen en richt u niet op de scheidsrechter, grensrechter of tegenpartij.
• Laat het coachen (voetbaltechnisch beïnvloeden van de spelers) over aan het teamkader.
• Het beschikbaar stellen van vervoer naar uitwedstrijden.
• Het desgevraagd assisteren bij wedstrijden, trainingen of andere activiteiten. Bijvoorbeeld als grensrechter of scheidsrechter.
• Toeschouwers mogen zich niet op het speelveld begeven.
• Als ouder/verzorger bent u ervoor verantwoordelijk dat uw kind op tijd aanwezig is, zich op tijd afmeldt en alleen afmeldt wanneer het echt niet anders kan.
• Overweeg, voordat u uw kind inschrijft bij Unitas’30, goed of u voorrang kan geven ten opzichte van andere sporten of lidmaatschappen bij andere verenigingen. 

Indien een ouder of verzorger ondanks herhaling niet ingaat op een verzoek van Unitas’30 om medewerking, kan dat er uiteindelijk toe leiden dat hun kind geroyeerd moet worden. Ouders die deze verwachting niet waar kunnen maken, wordt daarom geadviseerd niet voor Unitas’30 te kiezen.
Terug naar boven